El Pediatric Cancer Center Barcelona de l’Hospital de Sant Joan de Déu lidera un assaig clínic de la teràpia CAR-T ARI en infants - El Diari de la Sanitat (2023)

Reportatge

Recerca

Una nena de 7 anys ha estat la primera pacient en qui es prova la immunoteràpia contra la leucèmia limfoblàstica per a fases menys avançades de la malaltia. Es mira, així, de poder substituir tractaments amb més risc i efectes secundaris, com el trasplantament de medul·la òssia

Som l'única entitat sense ànim de lucre del país que fem periodisme. Nosaltres no posarem murs de pagament, però necessitem ser 1000 subscriptors per seguir creixent.

Clica aquí i ajuda'ns!

El sistema immunitari és el conjunt de mecanismes de defensa propis de l’organisme per a detectar allò que li és aliè, qualsevol element estrany que hi entri i no conegui, i destruir-lo. Així es combaten infeccions i altres malalties. En el cas del càncer, algunes cèl·lules aconsegueixen evitar la destrucció del sistema immunitari, esquivant o enganyant aquests ‘soldats del propi cos entrenats per a combatre-les com a amenaça’.

advertisement

Per enfortir o reeducar les cèl·lules immunitàries del sistema defensiu natural de l’organisme, fa anys que es treballa amb immunoteràpia, o teràpia biològica, tractaments inspirats i recolzats en el sistema immunitari. El CAR-T és un d’ells, una teràpia que capacita el sistema immunitari del pacient perquè pugui reconèixer, atacar i destruir les cèl·lules canceroses de manera dirigida. “Consisteix a realitzar al pacient una extracció de sang mitjançant afèresi –una tècnica que permet separar els components de la sang- per obtenir limfòcits T, un tipus de cèl·lules del seu sistema immunitari. Aquests limfòcits són modificats al laboratori mitjançant tècniques d’enginyeria genètica perquè expressin a la seva superfície un receptor que és capaç de reconèixer l’antigen tumoral que expressen les leucèmies i limfomes d’estirp B i d’aquesta manera, destruir específicament les cèl·lules cancerígenes”, expliquen des de l’Hospital de Sant Joan de Déu.

L’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona va ser un dels primers hospitals d’Europa que va començar a treballar amb les teràpies CAR-T en infants. L’any 2016 va ser l’únic hospital de l’Estat que va participar en un assaig clínic per estudiar la seguretat i efectivitat d’un CAR-T desenvolupat per la companyia Novartis. Aquesta teràpia va ser la primera indicada per a infants que va ser aprovada per l’Agència Europea del Medicament (EMA) i inclosa pel Ministeri de Sanitat en la seva cartera de serveis per al tractament de la leucèmia limfoblàstica aguda en segona recaiguda.

Ara es fa un pas més iniciant un assaig clínic per avaluar en pacients pediàtrics l’eficàcia del CAR-T acadèmic ARI-0001. És un tractament que va ser aprovat l’any 2021 per l’Agència Espanyola del Medicament (AEMPS) en ús ja per exempció hospitalària per al tractament d’adults majors de 25 anys amb leucèmia limfoblàstica de tipus B, resistent als tractaments convencionals. Deu el seu nom -ARI- a la pacient que el va impulsar, a l’Hospital Clínic de Barcelona, i el va fer possible mitjançant una campanya de mecenatge.

L’aprovació d’aquest CAR-T acadèmic va ser conseqüència dels bons resultats obtinguts en un primer assaig clínic amb ARI en infants i adults amb leucèmia limfoblàstica B fet a l’Hospital Sant Joan de Déu i l’Hospital Clínic conjuntament. Tot i que els resultats varen ser bons en pacients pediàtrics, només es va aprovar el seu ús en adults perquè al 2018 ja s’havia aprovat un CAR-T de la indústria farmacèutica (Kymriah) indicat per a pacients pediàtrics. Ara, s’ha obert l’assaig clínic amb CAR-T ARI en infants en fases menys avançades de la malaltia per mostrar si aquest tractament pot substituir d’altres associats a més riscos i efectes secundaris, com el trasplantament de medul·la òssia.

Una trentena d’infants participants

advertisement

Una nena de 7 anys és la primera pacient pediàtrica que el rep. És un assaig clínic que lidera la responsable de la Unitat de Leucèmies i Limfomes del Pediatric Cancer Center Barcelona (PCCB) de l’Hospital Sant Joan de Déu, Susana Rives. Està previst que duri dos anys i que hi participin una trentena de pacients d’arreu de l’Estat.

Amb el desenvolupament del CAR-T acadèmic ARI, els investigadors esperen aconseguir una nova teràpia que permeti abordar la malaltia en la primera recaiguda.

L’assaig clínic del CAR-T ARI per a pacients pediàtrics que s’ha iniciat ara s’emmarca dins del pla de recerca pediàtrica que l’Hospital Clínic i l’SJD Pediatric Cancer Center de l´Hospital Sant Joan de Déu duen a terme amb l’objectiu de que el CAR-T sigui aprovat en el futur per l’Agència Europea del Medicament tant per a la seva administració a població adulta com infantil.

CAR-T i vacuna per al glioma difús del tronc cerebral

Properament, els professionals del PCCB iniciaran també una recerca per estudiar l’eficàcia d’estendre el CAR-T, combinat amb una vacuna creada a partir de cèl·lules dendrítiques del pacient per al tractament del glioma difús del tronc cerebral o DIGP, un tumor cerebral pediàtric que actualment no té cura.

advertisement

Entre els anys 2016 i 2018, l’equip de recerca va desenvolupar i assajar una vacuna contra aquest tumor creada a partir de cèl·lules dendrítiques del pacient amb l’objectiu de capacitar el sistema immune per què ataqués les cèl·lules tumorals de manera dirigida. “Tot i que, amb la vacuna, vam aconseguir resposta del sistema immune, aquesta resposta no es va traduir en un augment significatiu de la supervivència dels pacients. Creiem, però, que el CAR-T pot intensificar la resposta i, per això, volem estudiar la tolerància i l’eficàcia d’una teràpia combinada”, explica Andrés Morales, director assistencial del PCCB.

Sales blanques per al desenvolupament de teràpies avançades

L’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona està acabant d’habilitar al PCCB una plataforma de quatre sales blanques on es podran desenvolupar i produir teràpies avançades, un enfocament terapèutic innovador que implica l’ús de materials biològics o genèticament modificats per al tractament de les malalties. Gràcies a aquesta nova infraestructura l’Hospital podrà iniciar la producció de la teràpia cel·lular CAR-T, i la investigació de nous tractaments, com una teràpia gènica per a Immunodeficiències primàries per a pacients pediàtrics que, en l’actualitat, no disposen d’un tractament eficaç.

Aquestes sales estan concebudes i dissenyades per garantir un control ambiental extrem que garanteixi l’esterilitat i eviti qualsevol risc de contaminació microbiològica durant l’elaboració dels medicaments o teràpies avançades. Les sales compleixen amb els més alts estàndards de qualitat, com la industria farmacèutica, i comptarà amb la validació de l’Agencia Espanyola del Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) per la producció d’aquestes teràpies. “Aquest fet és especialment rellevant, sobretot tenint en compte l’entorn on està situat, un hospital maternoinfatil com Sant Joan de Déu i un centre monogràfic de càncer pediàtric on s’atenen un gran nombre d’infants amb malalties minoritàries. Ens permet avançar en el model traslacional de Sant Joan de Déu que busca aplicar el més aviat possible els resultats de la investigació a la pràctica clínica”, indica Alessandra Magnani, responsable de la Plataforma de Teràpies Avançades i Immunoteràpia de l’Hospital Sant Joan de Déu.

Les sales blanques formen part del projecte Pediatric Infrastructures for Viral Therapy (PIVIT), coordinat per Manel Juan, investigador principal, cap del Servei d’Immunologia de l’Hospital Clínic i responsable de la plataforma conjunta HSJD-HCB. Aquest projecte està cofinançat pel Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya i dotaran a l’Hospital, PCCB i l’Institut de Recerca Sant Joan de Déu d’unes instal·lacions que permetran desenvolupar recerca i innovació d’excel·lència amb els més alts estàndards de qualitat.

advertisement

Som l'única entitat sense ànim de lucre del país que fem periodisme. Nosaltres no posarem murs de pagament, però necessitem ser 1000 subscriptors per seguir creixent.

Clica aquí i ajuda'ns!

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Allyn Kozey

Last Updated: 22/01/2023

Views: 5997

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Allyn Kozey

Birthday: 1993-12-21

Address: Suite 454 40343 Larson Union, Port Melia, TX 16164

Phone: +2456904400762

Job: Investor Administrator

Hobby: Sketching, Puzzles, Pet, Mountaineering, Skydiving, Dowsing, Sports

Introduction: My name is Allyn Kozey, I am a outstanding, colorful, adventurous, encouraging, zealous, tender, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.